klachtenprocedure

Als registerlid bij beroepsverenigingen VBAG en RBCZ werk ik in mijn praktijk conform de voorschriften zoals deze voor mijn beroepsgroep gelden en doe ik mijn uiterste best om de behandelingen zo goed mogelijk voor je te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat over bijvoorbeeld beslissingen die genomen worden of over de manier waarop ik met je omga. Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener (individueel of via een beroepsorganisatie) de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VBAG en RBCZ hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.

Als er tijdens een behandeling iets gebeurt of er wordt iets gezegd waar je het niet mee eens bent, dien je dit altijd eerst te bespreken met Anna Eek. Nadere informatie over de klachtenprocedure van VBAG is te vinden via de link www.vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen

Als praten niet (meer) lukt, dan kun je een klacht indienen bij Quasir:

De klachtenprocedure is kosteloos.

Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil. Meer informatie over hoe je hier een klacht kunt indienen vind je op www.zorggeschil.nl

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kun je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen.