Algemene Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk, per email, gewijzigd of geannuleerd worden en minimaal 48 uur van tevoren. Bij wijzigen of annuleren binnen de termijn van 48 uur, worden de kosten voor het consult in rekening gebracht.

Privacybeleid

Het navolgende privacy beleid beschrijft de manier waarop Alcyone, Anna Eek omgaan met persoonsgegevens en privacy. Als VBAG en RBCZ geregistreerd therapeut vind ik het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga en je privacy waarborg. In het bijzonder beschrijft dit document welke informatie ik verzamel over bezoekers van mijn website www.annaeek.nl en die anderszins persoonsgegevens met mij delen (samen “bezoekers”).

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Meer informatie hieromtrent vind je op de websites van VBAG en RBCZ.

 

Waarom ik gegevens verzamel en bewaar

Voor het leveren van mijn diensten aan jou, voor het voldoen aan de voor mij geldende wettelijke en financiële verplichtingen en ter bescherming van mijn rechtmatige belangen verzamel en bewaar ik jouw persoonsgegevens (hiermee bedoel ik alle informatie aan de hand waarvan met behulp van redelijke middelen jouw identiteit kan worden vastgesteld; hierna “Persoonsgegevens”.

Wanneer je mijn website bezoekt, geef je toestemming voor het verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaken en ander gebruik van jouw Persoonsgegevens, uitsluitend zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

Welke gegevens ik verzamel en bewaar

Ik verzamel individueel identificeerbare en niet-individueel identificeerbare informatie:

Individueel identificeerbare informatie betreft jouw persoonsgegevens. Deze informatie is individueel traceerbaar aan de hand waarvan een persoon achterhaald kan worden. Hierbij gaat het om:

 • Registratie-informatie. Wanneer je zelf informatie verstrekt via mijn website. Bijvoorbeeld via het contactformulier. Het gaat hierbij veelal om gegevens als: volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres en dergelijke.
 • Hierbij gaat het om gegevens van jouw apparaat zoals locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers en andere informatie door jouw bezoek aan mijn website.

 

Hoe ik gegevens ontvang

Ik ontvang persoonsgegevens van jou wanneer je zelf vrijwillig deze gegevens verstrekt via mijn website. Ook ontvang ik persoonsgegevens van jou wanneer je gebruikt maakt van services op mijn website.

 

Hoe ik gegevens gebruik

Jouw gegevens worden niet gedeeld, verhuurd of verkocht aan derden, anders dan beschreven in dit privacybeleid.

Jouw gegevens kan ik gebruiken om met je te communiceren of om de website te verbeteren.

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd voor het hosten en beheren van mijn website. In het geval zij buiten de EER zijn gevestigd, deel ik alleen gegevens mits zij gevestigd zijn in landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd m.b.t. de aldaar geldende werkwijzen omtrent bescherming van persoonsgegevens.

Ik kan ook gegevens verstrekken als ik in goed vertrouwen van mening ben dat het nuttig is of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze gegevens te delen voor: 1. Van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving, juridische procedures of om overheidsverzoeken na te leven; 2. Mijn beleidsmaatregelen (inclusief mijn behandelovereenkomst) te handhaven en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; 3. Illegale activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of aan te pakken; 4. Mijn rechten om mij te verdedigen tegen juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; 5. Te voorkomen dat de rechten, eigendommen of veiligheid van mij, mijn gebruikers, jij of een derde, worden geschaad; of voor 6. Samenwerking met wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat ik het nodig acht om intellectuele eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.

 

Hoelang ik gegevens bewaar

Uw persoonsgegevens bewaar ik zo lang als nodig is om aan onze beroepsmatige wettelijke en beleidsmatige verplichtingen te voldoen, om onze services aan je te leveren en eventuele klachten af te wikkelen. Momenteel is de wettelijke bewaartermijn voor cliëntendossiers 20 jaar en voor de financiële administratie 7 jaar.

 

Hoe ik je gegevens bescherm

Ik implementeer en onderhoud de beveiliging van mijn website en jouw gegevens met grote zorg. Hierbij maak ik gebruik van procedures en beleidsmaatregelen zoals die gelden binnen de beroepsgroep, om veiligheid van jouw gegevens zoveel mogelijk te garanderen en ongeoorloofd gebruikt te voorkomen. Van externe partijen eis ik dat zij vergelijkbare beveiligingseisen toepassen. Ondanks alle maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens, kan ik geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van mijn website. Ook kan ik niet garanderen dat ik een dergelijke toegang kan voorkomen.

 

Minderjarigen

Voor mij is het uitermate belangrijk de privacy van minderjarigen te beschermen en in het bijzonder online. Mijn website is niet bedoeld voor kinderen. Zelf zal ik minderjarigen niet toestaan gebruik te maken van mijn services als zij hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming hebben van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst. Indien je als ouder of wettelijk vertegenwoordiger ontdekt dat je kind zonder toestemming persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, verzoek ik je contact met mij op te nemen via anna@annaeek.nl

 

Wat zijn je gebruikersrechten

Je kunt te allen tijde:

 • Vragen om een bevestiging of er al dan niet persoonsgegevens over jou worden verzameld en opgeslagen;
 • Inzicht vragen in de opgeslagen persoonsgegevens;
 • Vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren;
 • Vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Bezwaar maken tegen het verzamelen en bewaren van jouw persoonsgegevens;
 • Vragen het verzamelen en bewaren van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Bovenstaande rechten zijn niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan beroepsgebonden en eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. Indien je gebruik wilt maken van bovengenoemde gebruikersrechten, kun je contact opnemen via anna@annaeek.nl of het contactformulier via mijn website www.annaeek.nl

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw smartphone, computer of tablet plaatst, wanneer je een website bezoekt. Cookies kunnen voor vele doeleinden worden gebruikt en zijn erg nuttig. Ze onthouden je voorkeuren, activeren automatisch bepaalde functies en kunnen je sneller en effectiever van pagina naar pagina leiden. Cookies worden ook gebruikt om advertenties te tonen, afgestemd op jouw interesses en bijvoorbeeld ook om statistische gegevens over jouw gebruik van de website te verzamelen.

Mijn website maakt gebruik van drie soorten cookies:

 1. Permanente cookies. Deze cookies worden alleen door mijn website gelezen, worden voor een bepaalde periode op jouw apparaat opgeslagen en worden niet verwijderd als de browser wordt afgesloten. Ze worden gebruikt voor herhaalbezoeken zodat je onder meer wordt herkend en jouw voorkeuren bewaard blijven.
 2. Sessie cookie. Deze cookies worden tijdelijk opgeslagen tijdens het bezoeken van websites, zodat je mijn website normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden verwijderd van jouw apparaat zodra de browser wordt afgesloten.
 3. Cookies van derden. Deze cookies worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die je bekijkt. Bijvoorbeeld voor gegevensanalyse door externe bedrijven die mijn web toegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie waarmee jouw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld. Persoonsgegevens die ik van jou bewaar, kunnen wel door mij gekoppeld worden aan informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Je kunt de cookies uitschakelen via instellingen op jouw apparaat. Indien je hiervoor kiest kan het gebeuren dat bepaalde functies op mijn website niet optimaal werken.

Verder maak ik gebruik van de tool “Google analytics” om informatie te verzamelen over jouw gebruik van mijn website. Voorbeelden hiervan o.a. zijn gebruiksfrequentie en welke pagina’s bezocht worden. De tool verzamelt niet jouw naam of andere gegevens op basis waarvan jouw identiteit kan worden vastgesteld. Ze verzamelen daarentegen jouw IP-adres. Gegevens die ik met Google analytics verzamel, koppel ik niet aan persoonsgegevens. De mogelijkheden van Google voor het gebruiken en delen van gegevens die Google Analytics verzamelt over jouw gebruik van mijn website, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google analytics en het Privacybeleid van Google.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Ik behoud mij het recht voor om het privacybeleid, voor zover noodzakelijk, te herzien. Veranderingen zijn direct van kracht vanaf het moment dat de gewijzigde versie op mijn website wordt geplaatst, waarbij de oude versie wordt vervangen door de nieuwe versie.

Hoe neem je contact met mij op

Voor vragen over de website of over jouw gegevens in het kader van het privacybeleid, kun je contact met mij opnemen via anna@annaeek.nl of het contactformulier via mijn website www.annaeek.nl

Disclaimer

Doelstelling

Mijn website geeft informatie met betrekking tot holistische energetische therapie en de energetische behandelingen. De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in holistische energetische therapie en haar behandelingen.

 

Informatie is geen vervanging voor medische zorg

De informatie op mijn website is niet bedoeld ter vervanging van reguliere medische zorg, noch ter vervanging van door hen verstrekte informatie en dient evenmin als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose.

De informatie op mijn website is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individu of één specifieke medische situatie. Bezoekers van mijn website kunnen hier dan ook geen diagnostische of therapeutische waarde aan ontlenen voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op mijn website bedoeld als ondersteuning.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen en klachten tijdig te bespreken met de eigen (huis)arts en de nodige zorg of reeds verkregen medische adviezen niet uit te stellen of te veronachtzamen op basis van verkregen (online) informatie.

Bij acute medische klachten wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met de eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen)toepassen van informatie van mijn website is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie van mijn website is hiermee uitgesloten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de teksten van mijn website liggen bij Anna Eek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie op mijn website is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Anna Eek.

De informatie op mijn website is met zorg samengesteld, maar is niet alomvattend, volledig of altijd nauwkeurig bijgewerkt. Anna Eek kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Suggesties ter verbetering zijn altijd welkom.

Dit product is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

 

Laatste wijziging: 13 december 2021